Tin mới nhất :
Website Phần mềm kế toán của Đỗ Minh Hiếu
Gửi ngày : 03.08.2017
Để tiện việc cài đặt, cập nhật và nâng cấp các phần mềm kế toán. Việc hình t ...
  Thứ bảy, 22/6/2024

CÁC YẾU TỐ CỦA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

   1. Nền tảng hỗ trợ phần mềm: Tải về file DMH_SOFTp

   2. Phần mềm kế toán cần cài đặt (hoặc cập nhật): ACT_15Up, ACT_48Tp, ...

   3. Biểu tượng để chạy phần mềm: ACT_15U [D], ACT_48T [D], ...

VẤN ĐỀ TẢI PHẦN MỀM KẾ TOÁN

(Tải về các tập tin cần thiết về USB của bạn)

   - Nền tảng hỗ trợ phần mềm: DMH_SOFTp

   - Phần mềm ACT_15U, ACT_48T, ... cần dùng

VẤN ĐỀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TOÁN

   - Từ USB, chạy (run) các tập tin trên để cài đặt vào máy

   - Vào thư mục D:\DMH_SOFT\ICO\ICO [D] để COPY biểu tượng phù hợp và PAST lên Desktop (hoặc ấn phải chuột, chọn Sent to => Desktop (create shortcut).

 

Lần truy cập : 268020
© 2007 - 2008 Minh Hieu Solutions. All Rights Reserved. Powered by SunLight Mountain.